ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ, ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ NSW ਪਬਲਿਕ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਲਕੇ ਤੋਂ ਮੋਬਾਇਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚੋਂ ਫ਼ੋਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰਮ 4 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਲਾਕਰ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਕ ਕਰਨ ਯੋਗ ਪਾਊਚ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।