03-7

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ : 19 ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼, ਬਚਾਏ ਗਏ ਦਰਜਨਾਂ ਬੱਚੇ