ਦੱਖਣੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਫਾਈਜ਼ਰ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ

ਟੀਕਾਕਰਣ ਸਬੰਧੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੰਗਠਨ (The Australian Technical Advisory group on Immunisation (ATAGI)) ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉ ਤਹਿਤ ਫਾਈਜ਼ਰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਦੱਖਣੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਵੀ 16 ਤੋਂ 59 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਜ਼ਰ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਪਰ 50-59 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੱਖਣੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਕਲਿਨਿਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਲੈ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਲਈ ਜਾਰੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸੀ ਉਮਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੋ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਲਈ ਆਵੇਦਨ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀ ਇਸ ਬੁਕਿੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੈਲਥ ਫਾਈਜ਼ਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉਪਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਨਵੀਂ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰੋ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਆਦਿ ਲਈ information and FAQs ਅਤੇ ਜਾਂ ਫੇਰ statement ਲਿੰਕ ਉਪਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ।
ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਕਟੌਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਥਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ੱਕੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਉਪਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸੂਰਤ ਜਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰੋ ਜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਰ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। (website , Facebook, Twitter,)

Welcome to Punjabi Akhbar

Install Punjabi Akhbar
×
Enable Notifications    OK No thanks