ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ COVID-19 ਦੇ ਟੀਕੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ COVID-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ … Continue reading ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ COVID-19 ਦੇ ਟੀਕੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ