ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ

ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ‘ਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਕ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾ…